demo-attachment-37-Subtraction-3

Certified Translation Service

Services de traduction et certification des traductions correctes.

เราคือศูนย์แปลภาษาที่รวบรวมนักแปลที่มีรายชื่อได้รับอนุญาตจากสถานทูต นักแปลขึ้นทะเบียนศาลและนักแปลที่เป็นล่ามสบานตน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในสายอาชีพเราฯ จึงเป็นตัวเลือกที่คุณกำลังมองหา สามารถแปลและประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ยื่นวีซ่า การแจ้งความ บันทึกจับกุม คำสั่งศาล คำสั่งสิ้นสุดของศาล สัญญา พินัยกรรม บันทึกข้อตกลงร่วมกัน การจดทะเบียนสมรส ข้อตกลงก่อนการสมรส มอบอำนาจซื้อขายเพื่อกรมที่ดิน รวมถึงการแปลเอกสารเพื่อการรับรองกรมการกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย ภาษาที่รับแปล อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ลาว ฯลฯ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ นำพาเอกสารรับรองกรมการกงสุล และหรือสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงบริการรับรองเอกสารต่อหน้าทนายความ หรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า โนตารีพับลิค บางกรณีการแปลจะต้องแนบวุฒิผู้แปลหรือเอกสารแสดงคุณสมบัติการแปล ทางเรายินดีแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อนำให้ประกอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิกรมการค้า ศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นต้น 

demo-attachment-168-Subtraction-7
different-language-speech-bubble-hello-concept_53876-125051
demo-attachment-37-Subtraction-3

Siam Service International De Traduction Et De Visa

งานบริการหลักของเรา