demo-attachment-37-Subtraction-3

Getting Marriage and Registration in Thailand

รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบเร่งด่วน

บริการของเรามี 2 ทางเลือก

แบบที่ 1 จดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วนใช้เวลา 2-4 วันทำการสำหรับคู่บ่าวสาวที่มีเวลาจำกัด หรือต้องการประหยัดเวลาเพื่อนำเวลาไปใช้ในการจดงานมงคลสมรส

แบบที่ 2 จดทะเบียนสมรสแบบเลือกวันและฤกษ์ เหมาะกับคู่สมรสที่มีเวลาตั้งแต่ 7 วันทำการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

  1. จองคิวนัดหมายกับสถานทูต
  2. แจ้งรายการเอกสารตามรายการที่สถานทูตต่างๆต้องการและหรือร้องขอทั้งของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
  3. กรอกฟอร์มและคำร้องขอหนังสือรับรองอิสระภาพสมรสของต่างชาติ ทางออนไลน์ (เฉพาะสถานทูตอังกฤษ) และยกเว้นบางประเทศจะต้องส่งเอกสารกลับไปปิดประกาศการสมรส(เยอรมัน,ฝรั่งเศส,สวิส) สถานทูตอื่นๆ กรอกด้วยปากกา หรือพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มสถานทูต เพื่อนำไปยื่นประทับ
  4. รับรองมีบริการรถรับส่ง
  5. ดำเนินการแปลเอกสาร
  6. รับรองคำแปลถูกต้องรับมอบอำนาจกระทำแทนเพื่อรับนิติกรณ์ กรมการกงสุล
  7. ล่ามและพยานในวันจดทะเบียนสมรส
  8. ตรวจทานข้อมูลคำสะกดในทะเบียนสมรส ก่อนให้คู่บ่าวสาวลงลายมือชื่อบ่าวสาวได้
  9. รับทะเบียนสมรสภาษาไทยและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

กรณีเร่งด่วนหรือติดต่อสอบถาม สะดวกรับสาย 24 ชั่วโมง โทร 092425294

demo-attachment-168-Subtraction-7

Contact Us

LINE_ALBUM_2022.3.2_220309_3


demo-attachment-37-Subtraction-3

Siam International Translation and Visa service

งานบริการหลักของเรา

Our Services

รายละเอียดบริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

 • บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ (จัดเตรียมเอกสารสำหรับรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ > ทำนัดสถานทูต > แปลรับรองกรมการกงสุล > จัดทำนัดหมาย > ยื่นคำร้องจดทะเบียนสมรส > ล่าม > พยาน > อ่านเอกสารและทวนความถูกต้องก่อนคู่บ่าว-สาว เพื่อลงนามในเอกสารสำคัญการสมรส)
 • รับต่อวีซ่าระยะสั้น-ระยะยาว สำหรับชาวต่างชาติ
 • รับทำวีซ่าสำหรับชาวไทยไปท่องเที่ยว เยียมเยียน หรือย้ายถิ่นฐาน
 • บริการให้ปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร และแนะแนวการสัมภาษณ์ในสำหรับทำวีซ่า
 • บริการแปลภาษาและรับรองการแปลที่ถูกต้อง
 • บริการรับรองไม่ปลอมแปลงเอกสารกับสถานทูต
 • นำพาเอกสารรับรองกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) แบบเร่งด่วน
 • บริการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงก่อนรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • บริการจดทะเบียนการหย่าแบบแบ่งสินสมรสและการปกครองบุตร
 • ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว กรณีคู่สมรสต่างชาติสูญหาย หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน
 • พินัยกรรม ติดตามทรัพย์สิน หรือมรดกในต่างประเทศ
 • บริการจองตั๋วเพื่อยื่นวีซ่าและจำหน่ายตั๋วเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ
 • จำหน่ายประกันการเดินทางที่ครอบคลุมวงเงินตามที่สถานทูตกำหนด
 • การโอน-ซื้อขาย รับมอบอำนาจทำแทน ธุรกรรมในกรมที่ดิน
 • จดทะเบียนสิทธิเก็บกินสำหรับชาวต่างชาติ
 • จดทะเบียนบริษัทเพื่อการซื้ออสังหาฯ
 • บริการจัดทำเอกสารเพิ่มชื่อต่างชาติเข้าทะเบียนบ้าน (เล่มสีเหลือง) และบัตรชมพู
 • บันทึกฐานะครอบครัว คร.22 สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนในต่างประเทศและต้องการแจ้งบันทึกสมรสในประเทศไทย
 • โนตารีพลับลิค รับรองเอกสารโดยทนายความ