อิตาลี่

Registrazione del matrimonio tra italiani e tailandesi in Thailandia.

ISTRUZIONI AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTO ON-LINE

 1. Entrare nel sito:https://prenotami.esteri.it/Account/Register selezionare la lingua italiana
 2. Cliccare prenota On-line
 3. Andare su: Voce per accedere al sistema cliccare qui
 4. Cliccare “Continue to website”
 5. Esce maschera registrati: Compilare i campi e confermare
 6. Dopo la registrazione controllare la propria posta elettroncia dove troverete la conferma della Registrazione
 7. Nella stessa mail cliccare sul link per poter entrare nel programma prenota on-line. Inserire user e password precedentemente confermati. Ritornare sulla pagine web di cui al punto 4 ed entrare con la propria Utenza e Password.
 8. Clicare Prenota On-Line e scegliere il servizio

Qualora comunque non trovasse disponibilita per il servizio richiesto per la data desiderata, prenda qure appuntament per qualsiasi altro servizio disponibile (Aire/Patenti.ecc)

 1. Esce la mascherina per compilare i campi neccessari e confermare
 2. Scegliere giorno e ora e caonfermare

Esce la maschera con la conferma di prenotazione, nonché numero di codice, data e ora. Stampare.

Si fa presente al riquardo che il sistema online consente appuntamenti solo nell’arco di un mese. (ossia oggi 17.01.2013 e’ possibile prenotare fino al 17.02.2013. poi i giorni successivi si “apriranno” ogni nuovo giorno)

เอกสารที่ต้องเตรียมของสัญชาติไทยไม่ต้องแปล

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง*(ต้องมีหนังสือเดินทางเท่านั้น และสถานที่เกิดต้องตรงกับสูติบัตร)
 • สูติบัตร

Comments are closed.